سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فلسفه حجاب

اگر دلی بیمار باشد و چشمی هرزه باشد هیچ حجاب و پوششی نمی‌تواند با آن مقابله کند؛ حداکثر شاید بتواند اثر آن را کمتر کند. کسی هم که دل بیمار و چشم هرزه‌ای ندارد با دیدن سر و گردن و جاهایی از بدن نامحرم که معمولا باز است اغلب دچار مشکل نمی‌شود؛ که اگر چنین بود نگاه کردن به زنان غیرمسلمان از نظر اسلام باید منع می‌شد در حالی که چنین نیست. چرا که زن مسلمان و غیر مسلمان از نظر جذابیت‌های زنانه تفاوتی با هم ندارند. پس فلسفه حجاب اسلامی چیست؟ 

همانطور که قبلا هم چند بار به این مطلب اشاره شده است در ارتباط بین مرد و زن (چه ارتباط حلال و چه ارتباط حرام و گناه) تا زن تمایل به ارتباط با مرد نداشته باشد جز مردان بیمار و هرزه و . .. تمایلی به ارتباط با آن زن ندارند.1 پس اگر زن با حفظ حجاب و حیای خود؛ چه حجاب پوشش و چه حجاب گفتار و چه حجاب رفتار از جلوه‌گری و خودنمایی و اظهار تمایل غیرمستقیم به جذب مرد یا مردان خودداری کند جز مردان بیمار و هرزه و ... تمایلی به ارتباط با او نخواهند داشت. حفظ حجاب در حقیقت حفظ زیبایی و عفت و حیای زن است که تنها منحصر به حجاب پوشش نیست و در گفتار و رفتار هم باید مراعات شود. اگر زن در مقابل مرد نامحرم از جلوه‌گری و خودنمایی پرهیز کند آن مرد به جای اینکه تحت تاثیر موقت جذابیت‌های زنانه او باشد و جذب آنها شود و این حس غریزی را با عشق اشتباه بگیرد؛ جذب آنچه به طور ثابت و ماندگار دارد خواهد شد نه جذب چیزی که به طور موقت و ناپایدار به وجود می‌آید و پس از ازدواج و عادی شدن زن و مرد برای همدیگر فروکش می‌کند. چون ازدواجی که با ملاک‌های ثابت و ماندگار انجام نشده باشد بعد از مدت کوتاهی گرفتار آفت عادت و تکرار خواهد شد و دیگر جذابیتی برای آنها نخواهد داشت. چنین زنی هم بعد از ازدواج دیگر انگیزه‌ای برای جلب توجه و خودنمایی برای مردی که جذابیتی برای او ندارد نخواهد داشت و رابطه وارد چرخه معیوبی خواهد شد که نتیجه آن جدایی قلبی و عاطفی یا حتی طلاق حقوقی و شرعی خواهد بود. اگر زنی مرد را تحت تاثیر و جذب جذابیت‌های موقت نکند و مرد هم با توجه به این نکته و کنترل نگاه مانع تاثیر چنین جلب توجه‌ها و خودنمایی‌هایی شود2 و هم زن و هم مرد بر اساس ملاک‌های ماندگار و ثابت همدیگر را انتخاب کنند زندگی پایدارتری هم خواهند داشت.
1. مقصود از ارتباط فقط روابط خاص جنسی نیست. بلکه حتی یک نگاه مشتاقانه و روابط صمیمی و خودمانی هم نوعی ارتباط است.
2. چون اگر مردی با دیدن جذابیت‌های زنانه هیچ حسی به او دست ندهد چنین مردی سالم نیست بلکه بیمار است. در اسلام هم به همین دلیل به جای اینکه به عادی سازی روابط زن و مرد نامحرم تاکید شود به کنترل نگاه تاکید شده است که هم مرد جذب زن نامحرم نشود و هم جذابیت‌های همسر و محارم برای او باقی بماند تا به وسیله این جذابیت رابطه پایدارتری با آنها برقرار کند. البته پرواضح است که جلب توجهی که زن مقابل محارم انجام می‌دهد با جلب توجهی که جلوی شوهر انجام می‌دهند تفاوت بسیار زیادی دارد که در جای خود باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.کلمات کلیدی : ازدواج، عشق، حجاب، خودنمایی، جذابیت، طلاق، حیا، زیبایی، روابط جنسی، فلسفه حجاب، هرزه، چشم چران، نامحرم، جلب توجه، عفت، جدایی